Llengües

 • Català
 • English
 • Deutsch
 • Castellano

Oferta Educativa

Mesures Flexibilitzadores

En què consisteix el Servei d’Assessorament i Reconeixement en la formació professional del sistema educatiu

 • És un servei que presta el centre educatiu:
 • Prèvia  sol·licitud de la persona interessada
 • De forma personalitzada
 • Consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i   expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.
 • Conclou amb l’elaboració i lliurament d’un INFORME D’ASSESSORAMENT
 • L’ INFORME D’ASSESSORAMENT és requisit previ per participar al RECONEIXEMENT ACADÈMIC dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 • Horari: de 9 h a 13 h i de 16 h a 20 h
 • Per demanar-nos cita ompliu el següent formulari:

                                             Sol·licitud CITA Prèvia                       

Servei d’Assessorament

Oferta de places

Família professional: AG – Administració i gestió
Especialitat
:

 • Cicle formatiu de grau mitjà: Gestió administrativa (CFPM AG10): 2 places
 • Cicle formatiu de grau superior: Administració i finances (CFPS AGB0): 2 places

Família professional: CM – Comerç i màrqueting
Especialitat
:

 • Cicle formatiu de grau mitjà: Activitats comercials (CFPM CM10): 2 places
 • Cicle formatiu de grau superior: Gestió de vendes i espais comercials (CFPS CMA0): 2 places
 • Cicle formatiu de grau superior: Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0): 2 places
 • Cicle formatiu de grau superior: Comerç internacional (CFPS CMB0): 2 places
 • Cicle formatiu de grau superior: Transport i logística (CFPS CMC0): 2 places

Calendari

Obert durant tot el curs sempre i quan no s'adjudiquin totes les places ofertades. 

Sol·licitud al servei d’assessorament

La sol·licitud s'ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre. Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

Es pot accedir a l'imprès de sol·licitud escollint una de les següents especialitats de la que es vol rebre assessorament:

Gestió administrativa

Administració i finances

Activitats comercials

Gestió de vendes i espais comercials

Màrqueting i publicitat

Comerç internacional

Transport i logística

Preu del servei d'assessorament

El preu del servei és de 60€. El candidat haurà de fer efectiu una vegada hagi estat admès i abans d'iniciar el procés d'assessorament.

Es pot fer el pagament amb targeta (targeta de qualsevol entitat) als caixers de "La Caixa" amb el document de codi de barres (que heu obtingut en el centre).

Criteris d’admissió: Els indicats a la normativa

Publicació de les llistes d’admesos:  al llarg del curs en aquesta web

Horari: de 9 h a 13 h i de 16 h a 20 h

Documentació:

 •   Full de sol·licitud al servei d'Assessorament 
 •   Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació
 •   Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 •   Resguard de pagament del preu establert.

 A partir de la presentacio de la documentació s’iniciaran les sessions d’assessorament. Aquestes sessions són obligatòries. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Rebreu un correu o trucada de la persona responsable de fer l’assessorament

Qualsevol dubte el podreu resoldre enviant un correu a l’adreça  següent: jfabrega@lluisacura.cat

Informació addicional a la web Departament d'Educació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

Es realitza un cop fet el procés d'assessorament.

Oferta de places

Família professional: AG – Administració i gestió
Especialitat
:

 • Cicle formatiu de grau mitjà: Gestió administrativa (CFPM AG10): 5 places
 • Cicle formatiu de grau superior: Administració i finances (CFPS AGB0): 15 places

Família professional: CM – Comerç i màrqueting
Especialitat
:

 • Cicle formatiu de grau mitjà: Activitats comercials (CFPM CM10): 5 places
 • Cicle formatiu de grau superior: Gestió de vendes i espais comercials (CFPS CMA0): 5 places
 • Cicle formatiu de grau superior: Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0): 5 places
 • Cicle formatiu de grau superior: Comerç internacional (CFPS CMB0): 5 places
 • Cicle formatiu de grau superior: Transport i logística (CFPS CMC0): 5 places

Preu del servei de reconeixement

El preu del servei és de 40€ per crèdit i de 18€ per unitat formativa que es vulgui reconèixer. El candidat l'haurà de fer efectiu una vegada hagi estat admès i abans d'iniciar el procés d'assessorament.

Es pot fer el pagament amb targeta (targeta de qualsevol entitat) als caixers de "La Caixa" amb el document de codi de barres (que heu obtingut en el centre).

Per obtenir més informació demaneu-la a: jfabrega@lluisacura.cat

                                               Carta de compromís

 

Back to Top