Llengües

Secretaria

Matriculació

Calendari de matrícula per al curs 2020-2021

La situació de confinament i limitació d'accés de persones als centres educatius fa necessari que l'actualització de dades i confirmació de plaça es faci de manera no presencial.

Ensenyaments postobligatoris

Matrícula de continuïtat al centre dels alumnes de cicles de formació professional: ​del 22 de juny al 3 de juliol. Els tutors informaran en cada cas com s'haurà de fer el tràmit.

La matrícula provinent de preinscripció està publicada als calendaris de cada ensenyament.

 

GRAU MITJÀ

CALENDARI

Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària):

del 1 al 7 de setembre de 2020

 

Quota material: 84,95€

Un cop ha finalitzat el període de matriculació i s'ha tancat la llista d'espera es publiquen en aquesta pàgina els centres i cicles amb places vacants.

S'obre així un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han participat en el primer període i que: 

- no han obtingut plaça, o
- han obtingut plaça però no s'han matriculat.

 • Ampliació de sol·licituds (2a fase d'admissió): per determinar
 • Llista d'admesos (2a fase d'admissió): per determinar
 • Període de matrícula (2a fase d'admissió): per determinar

 

Les persones interessades poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, en el marc de les places vacants, accedint-hi mitjançant un formulari. Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats o de la prova d'accés.

 

GRAU SUPERIOR

CALENDARI

Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): 

del 1 al 7 de setembre de 2020

 

Taxa Matrícula:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros (només en cas de repetició o alumne extern)

A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix bonificació del 50% per a les persones que en el curs acadèmic actual o en l'anterior han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'exempció del pagament per a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció i les persones víctimes de violència de gènere. És necessari portar document acreditatiu.

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50 % de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

Quota material: 84,95€

 

Un cop ha finalitzat el període de matriculació i s'ha tancat la llista d'espera es publiquen en aquesta pàgina els centres i cicles amb places vacants.

S'obre així un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han participat en el primer període i que: 

- no han obtingut plaça, o
- han obtingut plaça però no s'han matriculat.

 • Ampliació de sol·licituds (segona fase d'admissió): per determinar
 • Llista d'admesos (segona fase d'admissió): per determinar
 • Període de matrícula (segona fase d'admissió): per determinar

HORARI DE SECRETARIA: De dilluns a divendres: 9h a 13h

Documentació a aportar per a la matrícula:

 • Imprès de sol·licitud de matrícula degudament emplenat per les dues cares (el facilita el centre).  L’imprès ha d’estar signat per l’alumne i, en cas que sigui menor d’edat, pel pare, mare o representant legal.
 • El comprovant de matrícula (el dors d’aquest document degudament emplenat).
 • Original i fotocòpia del títol dels estudis realitzats o resguard que acrediti haver-lo demanat. No s’acceptaran certificats, llevat d’alumnes procedent de prova d’accés, BUP o COU i casos especials. No cal portar aquesta documentació  si ja s’ha aportat durant la preinscripció o s’ha fet telemàticament (Grau Superior)
 • Si en el moment de fer la sol·licitud, vàreu presentar el resguard de renovació del DNI, ara heu d'aportar el DNI renovat, amb la nova adreça.
 • L'alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació, és matriculat condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no es presenta la documentació pendent.
 • 4 fotografies tipus carnet
 • Copia  del resguard del pagament de la taxa (Només Grau Superior)
 • Còpia del resguard del pagament de l’assegurança-material
Back to Top